Disclaimer

La Porta Vacanze spant zich zoveel mogelijk in om deze website van de juiste informatie te voorzien. Desondanks bestaat de mogelijkheid van feitelijke onjuistheden, aangezien de informatie door derden wordt aangeleverd. La Porta Vacanze aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie. 

Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. 

La Porta Vacanze is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. La Porta Vacanze vrijwaart zich van alle juridische consequenties in dezen.

Alle rechten worden voorbehouden voor alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties,  grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncodes zijn eigendom van La Porta Vacanze. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Porta Vacanze.  

Potentiële huurders worden geacht in te stemmen met de Algemene Voorwaarden alvorens een accommodatie te boeken.